Termeni și condiții

 1. OPERATOR AL SITE-ULUI WEB ŞI DEFINIŢII

Website-ul este operat de Dragoș Calcan, în calitate de administrator al website-ului (persoană fizică) și proprietar al domeniului web www.espressofilosofic.ro . Interfața website-ului (formatul/șablonul) este oferit de WordPress.

În aceste Clauze: Servicii reprezintă orice funcţiuni, facilităţi, aplicaţii, informaţii sau alte servicii disponibile prin acest site web (inclusiv, unde este cazul, servicii ISP (furnizor de servicii internet şi/sau acces la internet)). Clauze reprezintă clauzele şi condiţiile. Utilizator sau dumneavoastră reprezintă orice persoană care accesează sau utilizează acest site, cu sau fără autorizaţia administratorului website-ului. Acest site web sau site sau website reprezintă site-ul web (pagina principală şi paginile web subliniate) sau alte informaţii colectate şi/sau aplicaţii operate de către administratorul website-ului şi disponibile pentru acces prin intermediul reţelelor legate fizic sau fără fir (inclusiv internetul şi reţelele accesibile folosind protocol de aplicaţii fără fir sau tehnologie similară (wap) prin unităţi de acces precum PC-uri, computere laptop, telefoane mobile, PDA (calculator tip Palmtop), camere digitale, televizoare sau alte aparate prin intermediul reţelei, la care aceste clauze sunt trimise sau la care se face referire specială în legătură cu Utilizatorul căruia i se solicită acordul în legătură cu aceste Clauze. Orice referire la acest site web sau site include o referire la site-ul wap respectiv. Alte anumite clauze sunt definite în textul de mai jos.

 1. ACCESUL ŞI UTILIZAREA ACESTUI SITE

Prin accesare, căutare sau descărcarea oricărei părţi a acestui site sau a conţinutului său, sau trimiterea sau transferarea în acest site, sau orice altă utilizare a acestui site şi a conţinutului său, în calitate de Utilizator, sunteţi de acord să respectaţi aceste Clauze, fără modificare şi toate legile relevante aplicabile.

Dacă permiteţi copiilor să acceseze şi să vizioneze acest site, sunteţi responsabil cu supravegherea acestui acces şi stabilirea cărui conţinut sau servicii este potrivit copiilor şi care nu. Vă rugăm să remarcaţi că în acest site sau în anumite părţi ale acestui site este posibilă transmiterea publică de către copii a informaţiilor personale referitoare la ei înşişi.

 1. ALTE CLAUZE, REGULI, ETC.

Acolo unde acest site sau părţi din acest site conţin reguli, directive, coduri de comportament, alte clauze sau alte indicaţii pentru Utilizatori, Utilizatorii se obligă să respecte asemenea reguli, directive etc. În caz de orice conflict sau neconcordanţă, aceste Clauze vor prevala. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceste Clauze (sau oricare alte reguli, directive, etc.), vă este interzisă utilizarea acestui site.

 1. SCHIMBĂRI LA SITE ŞI ACESTE CLAUZE

Administratorul website-ului poate aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări la conţinutul ale site-ului (incluzând aceste Clauze) în orice moment cu sau fără notificare.

Administratorul website-ului poate oferi notificarea referitoare la schimbările acestor Clauze (sau altor conţinuturi ale Site-ului) prin afişarea notificărilor pe acest site sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizatorii care accesează acest site după ce schimbările au fost trimise pe site sau comunicate prin altă modalitate, se vor supune acestor schimbări îndată ce astfel de notificări sau noi Clauze sunt trimise pe site, sau comunicate printr-o altă modalitate, chiar dacă Utilizatorul nu vizitează pagina în care sunt afişate schimbarea sau noile Clauze. De aceea este recomandată revizuirea frecventă a acestui site şi a acestor Clauze.

 1. UTILIZAREA PERMISĂ ŞI INTERZISĂ A ACESTUI SITE

Accesul la şi utilizarea acestui site, incluzând vizionarea, descărcarea, reproducerea, afişarea, trimiterea şi publicarea: -datelor, graficelor, imaginilor, fotografiilor, proiectelor, descrierilor, informaţiilor şi textului- video, audio, muzică şi compilaţii de sunet- utilităţi, software, conţinuturile scrisorilor e-mail sau a unor comunicaţii similare trimise de către sau din partea administratorului website-ului cu privire la acest site este interzis cu excepţia cazului în care este permis în mod specific în aceste Clauze. Acest caz se referă la orice modalităţi, inclusiv cea electronică, mecanică, de fotocopiere, înregistrare, crearea unor lucrări derivate sau un alt caz.

Administratorul website-ului oferă o permisiune limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru Utilizator, de a accesa şi a utiliza personal, necomercial acest site şi conţinutul acestui Site ca suport şi resursă de informare în domeniul filosofic. Utilizatorul poate copia electronic şi tipări conţinutul Site-ului în aceste scopuri, cu condiţia ca toate drepturile de autor şi de proprietate (unde sunt prezente) să fie reţinute în conţinutul Site-ului.

Orice altă utilizare a conţinutului site-ului, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cele menţionate mai sus, modificare, distribuţie, transmisie, descărcare a conţinutului Site-ului (în afară de ascunderea paginii), republicarea sau ingineria de inversare- fără consimţământul scris anterior al administratorului website-ului – este interzisă (cu excepţia cazului în care o asemenea interdicţie este interzisă de legea aplicabilă). Fără limitare, permisiunea de folosire a conţinutului Site-ului nu include- revinderea sau folosirea comercială sau distribuirea conţinutului Site-ului- utilizarea derivativă a acestui site sau a conţinutului acestui Site (inclusiv încadrarea)- orice folosire a evitării informaţiilor, roboţilor, sau o strângere de informaţii sau instrumente de extragere similară- orice utilizare a conţinutului Site-ului pe orice alt site web, server sau mediu de calculatoare în reţea.

Utilizatorul nu va folosi acest site sau Serviciile într-un mod care va încălca aceste Clauze (sau sensul lor) sau orice altă lege sau regulamente aplicabile (inclusiv pe acelea legate de folosirea reţelelor publice de comunicaţie) sau care produce sau poate produce orice afectare, întrerupere sau defecţiune a acestui site sau a Serviciilor. Utilizatorului îi este interzis să încerce să dobândească acces neautorizat la orice parte a acestui site, la alte conturi ale Utilizatorului sau la orice sisteme sau reţele de calculator conectate la acest site, fie prin piraterie, evitarea parolei sau prin alte mijloace. Utilizatorului îi este interzisă colectarea sau încercarea de a colecta informaţii referitoare la alte persoane prin intermediul acestui site.

 1. DREPTUL DE AUTOR- PROPRIETATEA ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Administratorul website-ului nu transferă titlul nici unui alt conţinut de Site descărcat sau folosit de Utilizator. Conţinutul site-ului este proprietatea administratorului website-ului precum şi a Utilizatorilor care publică materiale pe website în cadrul profilului ”Guest” şi este protejat de dreptul de autor şi de alte legi. Permisiunea limitată de a folosi conţinutul site-ului (în scopuri menţionate în secţiunea precedentă) este condiţionată specific prin identificarea Utilizatorului, respectarea şi reţinerea tuturor drepturilor de autor, mărci înregistrate şi a altor notificări de proprietate în conţinutul site-ului şi toate drepturile de proprietate şi alte drepturi intelectuale de proprietate ale administratorului website-ului şi/sau furnizorilor de conţinut şi tehnologie, în conţinutul Site-ului. Utilizatorul nu va avea nici un drept de proprietate asupra nici unei adrese de e-mail, URL sau asupra unui alt identificator personal care poate fi alocat sau ales de către acesta în scopurile oricăror Servicii disponibile prin intermediul acestui site şi drepturile limitate ale Utilizatorului de a folosi un asemenea identificator/adresă vor continua doar atât timp cât înregistrarea Utilizatorului/ contului Utilizatorului rămâne valabilă pentru accesarea acestui site sau a Serviciului relevant.

Orice folosire neautorizată sau copiere a conţinutului Site-ului, sau utilizarea conţinutului Site-ului care încalcă aceste Clauze (sau în sensul lor) poate încălca marca înregistrată, dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate şi statuturile civile şi penale. Utilizatorii nu vor folosi nici un conţinut al site-urilor (sau orice alt conţinut disponibil prin acest site) prin nici o modalitate ce ar putea încălca dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate. Administratorul website-ului îşi rezervă toate drepturile de a respecta o astfel de utilizare neautorizată sau încălcare a acestor Clauze.

 1. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI INTERZIS SAU RESTRICŢIONAT

Afişaje Sau Comunicaţii Neavenite

Administratorul website-ului restricţionează transmiterea, distribuţia, diseminarea, transferul, trimiterea, supunerea, partiţia şi stocarea în, prin intermediul sau prin utilizarea acestui site (împreună, transferul) conţinutului Utilizatorului pe care îl consideră (în condiţii de confidenţialitate) neavenit sau lipsit de gust.

Un astfel de conţinut al Utilizatorului include (fără limită) comunicaţii cu- conţinut pornografic, profan, sexist, homofob, calomniator, înşelător, vulgar, obscen sau ofensiv- materiale denigratoare etnice, rasiste sau religioase sau epitete derogatoare- pledoarie de violenţă, ură sau activitate ilicită- descrierea abuzului faţă de copii, pornografia infantilă, imagini sugestive sexual- reclame, sondaje şi concursuri- informaţii contra cost referitoare la titluri de valoare publice listate şi materiale care pot provoca orice responsabilităţi civile sau penale prevăzute în orice lege.

Administratorul website-ului interzice transferul sau folosirea conţinutului Utilizatorului sau transmiterea conţinutului Utilizatorului cu un scop sau efect primar sau secundar- de a vinde, distribui sau promova arme de foc, arme sau substanţe periculoase, proiecte de realizare rapidă a banilor, scrisori în lanţ sau piramidă, oferte frauduloase sau alte oferte ilegale- de a înregistra o altă adresă de e-mail în afară de a dumneavoastră- de a modifica datele în licitaţii sau alte pieţe (inclusiv pieţele publice de titluri de valoare citate)- de a ameninţa sau a hărţui pe alţii- de a întrerupe discuţii sau a crea o identitate falsă în scopul de a-i înşela pe alţii- a transmite cereri sexuale de la, pentru şi unui minor- de a face remarci sau comentarii rasiste- pentru a impresiona orice persoană sau a reprezenta în mod eronat afilierea dumneavoastră cu orice persoană sau entitate. Utilizatorul nu va face reclamă sau nu va oferi spre vânzare sau cumpărare de bunuri sau servicii în orice scop comercial, doar dacă Forumul sau Serviciul respectiv permite acest lucru în mod expres.

Administratorul website-ului îşi rezervă dreptul (dar nu acceptă nici o obligaţie) de a şterge sau a restricţiona accesul Utilizatorilor la conţinutul relevant al Site-ului şi/sau conţinutul Utilizatorului şi/sau de a transmite conţinutul Utilizatorului relevant şi/sau informaţii referitoare la utilizator (inclusiv informaţii personale) oricărei autorităţi relevante în care conţinutul Utilizatorului este transferat în cazul încălcării sau suspiciunii de încălcare a oricăror dintre aceste Clauze (sau în sensul lor sau altor reguli sau clauze aplicabile) sau a oricăror legi sau regulamente aplicabile, fără nici o cerere sau plângere de a fi iniţiat sau dovedit în mod formal.

Informaţii personale

Cu excepţia informaţiilor personale ale unui Utilizator oferite de către acel Utilizator pentru înregistrarea primirii pe propriul e-mail a newsletter-ului Espresso Filosofic şi/sau în scopul recepționării unor premii la concursurile organizate de administratorul website-ului (dacă este cazul), se interzice transferarea oricărui conţinut de Utilizator care extrage informaţii personale sau private privind orice persoană sau entitate, inclusiv număr (numere) de telefon, adrese de e-mail sau fizice, numere de cont ale Utilizatorului, parole şi informaţii financiare.

În cazul în care informaţiile personale referitoare la, sau imagini ale altei persoane fizice sunt transferate de către Utilizator pentru includerea în acel cont de adrese online ale Utilizatorului, album foto (sau în orice alt scop), Utilizatorul garantează că acea persoană (subiectul informaţiei) şi-a dat acordul pentru această operaţiune şi pentru prelucrarea datelor, indusă de aceasta, şi orice altă utilizare a unui asemenea conţinut al Utilizatorului de către aceste Clauze sau în acest Site.

 1. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI FĂRĂ RESPONSABILITĂŢI

Materialele, informaţiile şi opiniile (care pot include conţinutul Utilizatorului) incluse şi/sau exprimate în sau prin Forumuri (sau prin intermediul oricărei modalităţi de accesare a conţinutului Utilizatorului) nu sunt neapărat acelea ale (sau andosate de) administratorul website-ului sau entităţile respective. Întregul conţinut al Utilizatorului trebuie să fie considerat doar exprimări ale unor opinii şi nu declaraţii de fapt.

Orice conţinut al Utilizatorului şi/sau Servicii pe care le obţineţi sau utilizaţi, sau le transmiteţi prin intermediul acestui site, inclusiv utilizarea oricăror Forumuri, va fi la discreţia şi riscul dumneavoastră şi se supune persoanelor care renunţă şi limitărilor de responsabilităţi în aceste Clauze. Securitatea acestui site şi conţinutul Utilizatorului nu pot fi garantate.

În timp ce administratorul website-ului face toate eforturile rezonabile de a proteja datele dumneavoastră personale şi private, nu poate garanta securitatea oricărei informaţii pe care o transmiteţi online. Realizaţi asemenea transmiteri pe propria dumneavoastră răspundere. Cu excepţia cazului în care este vorba despre informaţii personale oferite de Utilizator în scopul înregistrării pentru newsletter sau primirea unor premii la concursurile Espresso Filosofic (referitor la care administratorul website-ului face toate eforturile rezonabile pentru a proteja intimitatea dumneavoastră), administratorul website-ului nu se va face responsabilă cu privire la (şi neagă orice responsabilitate referitoare la acesta) conţinutul Utilizatorului transmis într-un domeniu al site-ului proiectat ca (sau considerat a fi) o zonă de acces privată, personală şi limitată a site-ului care devine disponibilă altor persoane decât Utilizatorul care a transmis conţinutul Utilizatorului. În mod similar, administratorul website-ului nu va fi obligat în ceea ce priveşte (şi neagă toate responsabilităţile aferente) orice indisponibilitate a conţinutului Utilizatorului transmis unui domeniu al site-ului proiectat ca o zonă publică a site-ului sau altor Forumuri în care Utilizatorii, alţii decât Utilizatorul care a transmis conţinutul de Utilizator, poate obţine acces la un asemenea conţinut.

Administratorul website-ului nu are obligaţia de a se implica în nici o dispută pe care o aveţi cu alţi Utilizatori sau în nici un incident din care faceţi parte cu alţi Utilizatori, sau care sunt afectate de către sau care au legătură cu acest site în orice alt mod.

Administratorul website-ului neagă orice responsabilitate referitoare la orice conţinut de Utilizator, incluzând orice eroare, virus, defăimare, calomnie, obscenitate sau neconformitate cuprinsă în orice conţinut de Utilizator, ce intervin sau nu în cadrul legilor de drept de autor, calomnie, intimitate sau în alt caz, orice conţinut de Utilizator interzis şi orice alt conţinut de Utilizator.

Administratorul website-ului neagă orice responsabilitate pentru folosire neautorizată (de către alţi Utilizatori) a conţinutului de Utilizator, şi neagă (fără limită) orice obligaţie de folosire a conţinutului de Utilizator care încalcă orice drept de autor, drepturi de marcă înregistrată sau orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărui alt Utilizator sau persoană.

Utilizatorul este unicul responsabil pentru orice defecţiune (inclusiv conţinutul site-ului) rezultând din utilizarea (sau introducerea) a oricărui conţinut de Utilizator sau a site-ului (inclusiv dispute şi incidente descrise în secţiunile anterioare) şi tranzacţiile respective sau evenimente.

Administratorul website-ului nu va avea nici o răspundere pentru accesul neautorizat la contul Utilizatorului, sau retransmiterea automată de mesaje şi/sau virusuri (cauzate de virusuri sau în alt mod) către persoane ale căror date au fost introduse de către un Utilizator pentru includere în orice fişier de adrese on line disponibil prin acest site.

 1. CONŢINUTUL SITE-ULUI FĂRĂ OBLIGAŢII

Administratorul website-ului și toate celelalte persoane implicate în crearea, producerea, găzduirea şi livrarea conţinutului Site-ului nu se vor face responsabile pentru daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecvenţiale sau de pedeapsă, inclusiv în ceea ce priveşte pierderea de date sau timpul intervenit sau daune de orice natură (inclusiv intervenţia unor neglijenţe şi a altor ofense) care rezultă din utilizarea, din imposibilitatea de utilizare, conţinutul Site-ului, chiar dacă administratorul website-ului a fost consiliat cu privire la posibilitatea unor asemenea daune.

Legea aplicabilă nu poate permite excluderile responsabilităţilor în această secţiune în toate cazurile. Exonerarea de obligaţie din această secţiune se aplică doar în limita maximă permisă de legea aplicabilă.

 1. INFORMAŢII PERSONALE, INTIMITATE ŞI COOKIES (fişiere de logare a paginilor pe internet)

Prin introducerea datelor prin intermediul acestui site sau prin orice proces de înregistrare prin telefon:

Consimţiţi la prelucrarea datelor personale, ca de exemplu numele sau titlul dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, detalii de contact şi alte detalii personale („Date Personale”), în conformitate cu clauzele notificate în secţiunea „Date personale” (sau denumită similar) a formularului de înregistrare/ introducere date sau a procesului de înregistrare prin telefon a acestui site.

Sunteţi de acord ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară şi/sau dezirabilă pentru personalizarea vizitei dumneavoastră în acest site şi/sau acordarea şi controlarea accesului la acest site sau la părţi din acesta Utilizatorilor înregistraţi sau abonaţilor plătitori şi consimţiţi la o astfel de prelucrare.

Administratorul website-ului nu va dezvălui Informaţiile Personale entităţilor sau persoanelor terţe (3P), fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor de mai jos.

Informaţiile personale pot fi dezvăluite agenţiilor 3P pentru a permite (1) introducerii formularului de înregistrare/date sau procesul de înregistrare prin telefon pentru acest site; sau (2) respectarea obligaţiilor legale la care se supun administratorul website-ului.

Informaţiile personale pot fi extrase agenţiilor 3P pentru a le permite oferirea serviciilor pentru sau din partea, sau la indicaţia administratorului website-ului. În aceste cazuri, administratorul website-ului ia măsuri pentru a asigura că respectarea 3P cu politica de confidenţialitate a Site-ului şi că astfel de destinatari (1) nu folosesc Informaţiile Personale în alte scopuri decât în cele permise.; (2) obţinerea şi prelucrarea Informaţiilor Personale doar cu condiţia de a asigura Informaţiile Personale de utilizare neautorizată şi adoptarea şi respectarea unor politici stringente similare şi Clauzei de protecţie şi utilizare a Informaţiilor Personale; şi (3) respectarea strictă a legilor aplicabile.

Administratorul website-ului poate folosi, prelucra şi dezvălui fără restricţie orice informaţii anonime sau generice (inclusiv statisticile) în care nu puteţi fi identificaţi.

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă şi este de acord ca administratorul website-ului sau furnizorii respectivi de produse pot trimite cookies (părţi mici de informaţii plasate pe programul de comandă al hard disk-ului dumneavoastră când accesaţi un site web sau părţi ale unui site web) în calculatorul dumneavoastră şi alte aparate de acces pentru a personaliza vizita dumneavoastră în acest site şi/sau să învăţaţi mai multe despre modalităţile de utilizare sau de căutare în timp ce vizitaţi acest site. Cookie poate conţine informaţii personale despre dumneavoastră şi poate fi de durată sau într-o singură sesiune.

 1. CONEXIUNEA PRIN HIPERTEXT CĂTRE ŞI DINSPRE ACEST SITE

Trebuie să căutaţi şi să obţineţi acordul scris al operatorului acestui site înainte de crearea oricărei legături către acest site. Legăturile profunde sunt strict interzise. Toate legăturile autorizate cu acest site trebuie să fie în pagina principală a acestui site, trebuie să clarifice faptul că acest site şi conţinutul Site-ului sunt distincte de site-ul web de la care se realizează legătura şi trebuie să stabilească faptul că acest site este deţinut şi/sau operat de administratorul website-ului.

Administratorul website-ului sau părţile terţe (cu acord ca mai sus), pot oferi conexiuni prin hipertext către şi/sau de la alte site-uri web sau resurse Internet. Includerea acestor conexiuni în site-ul web este doar pentru convenienţă şi nu necesită andosare a celorlalte site-uri web de către administratorul website-ului sau nici o asociere cu operatorii acelui site. Administratorul website-ului încurajează discreţia în căutarea site-urilor web proprii şi externe şi resurselor. Unele site-uri web pot conţine sau lega Utilizatorii la site-uri web ce cuprind informaţii care pot fi considerate neavenite sau ofensive. Site-uri web externe pot trimite propriile lor cookies Utilizatorilor, colecta informaţii şi/sau solicita informaţii personale.

Vizitarea unor site-uri web externe de către Utilizator prin intermediul legăturilor de la acest site este în întregime pe riscul Utilizatorului.

Administratorul website-ului nu a confirmat acurateţea sau siguranţa nici unei informaţii din site-urile de web externe sau resurselor legate sau accesate prin intermediul acestui site. Administratorul website-ului nu va fi responsabil sau obligat de nici un conţinut, reclamă, produse, suport, servicii sau alte materiale din sau disponibile pe astfel de site-uri web sau resurse externe. Administratorul website-ului nu va fi responsabil pentru acurateţea, respectarea dreptului de autor, legalitatea sau decenţa materialului conţinut în site-urile web sau resursele externe. Administratorul website-ului nu va fi responsabilă pentru şi refuză toate garanţiile, exprese şi implicite, cu privire la acurateţea, valabilitatea, legalitatea, respectarea dreptului de autor, decenţa şi celelalte a oricăror materiale sau informaţii conţinute în site-urile web sau resursele externe. Administratorul website-ului nu va fi responsabil, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderea cauzată sau aşa-zis cauzată de către utilizarea sau bazarea pe orice conţinut, produse, suport sau servicii disponibile în sau prin orice site-uri web sau resurse externe.

 1. REZILIEREA

Administratorul website-ului poate încheia accesul Utilizatorului la newsletter-ul Espresso Filosofic în cazul în care Utilizatorul nu deschide newsletter-ul în timpul unei perioade de trei luni sau mai mult (sau o astfel de perioadă stabilită de administratorul website-ului).

Administratorul website-ului utilizează adresa de e-mail furnizată pentru a trimite Utilizatorului notificări referitoare la articolele noi publicate pe site. Dacă în orice moment Utilizatorul dorește să se dezaboneze de la primirea email-urilor viitoare, instrucțiuni de dezabonare detaliate sunt incluse în partea de jos a fiecărui e-mail.